ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

opinionated

adjective