ონლაინ ლექსიკონი

Back

გამოთქმა: a

ზმნა

Universal
 • III
 • ზმნა have-ის შემოკლებული ზმნური ფორმა: a done! = have done, a mind! = have a mind;
 • თანამედროვე გამოყენებაში წარმოადგენს have-ის სალაპარაკო ან დიალექტურ წარმოთქმას ფრაზებში could have, must have, should have და აშ: coulda, musta, shoulda და აშ

Universal
 • I noun;
 • plural As, A's, Aes (eiz)
 • 1) ინგლისური ანბანის პირველი ასო
 • 2) {მუს} ლა ({აგ} A natural )

Universal
 • A sharp - ლა-დიეზი
 • A double sharp - ლა-დუბლ-დიეზი
 • A flat - ლა-ბემოლი
 • A double flat - ლა-დუბლ-ბემოლი

Universal
 • 3) {მათ} (ცნობილი) რიცხვის, სიმრავლის ელემენტის აღნიშვნა

Universal
 • II (სრული ფორმა);
 • (რედუცირებული ფორმა)
 • განუსაზღვრელი არტიკლი (a -თანხმოვნების წინ, eu-სა და u-ს წინ, წარმოითქმის როგორც (ju:);
 • an - ხმოვნების წინ და ყრუ h-ის წინ;
 • მაგალითად a horse, მაგრამ an hour;
 • a European, a union, მაგრამ an umbrella;
 • {აგ} a one)
 • 1) გამოიყენება ჩამოთვლილ არსებით სახელთა წინ მხოლობით რიცხვში და აძლევს მას განმაზოგადებელ მნიშვნელობას: ნებისმიერი, სულ ერთია როგორი

Universal
 • We need a new car - ჩვენ გვესაჭიროება ახალი მანქანა
 • I spoke to a doctor - მე ველაპარაკე დოქტორს

Universal
 • 2) ერთი

Universal
 • a hundred years - ასი წელი
 • a dozen eggs - დუჟინი კვერცხი
 • a metre of fabric - მეტრი ქსოვილი

Universal
 • 3) გამოიყენება ზოგიერთ კვანტიფიკატორებთან little, few, good many, great many და თვლად არსებით სახელებთან dozen - დუჟინი, score - ორი ათეული

Universal
 • a great many years - მრავალი წელი
 • a few stars - რამდენიმე ვარსკვლავი

Universal
 • 4) სწორედ ის, ასეთივე, ერთნაირი

Universal
 • all of a size - ყველა ერთი ზომისაა
 • two at a time - ორი ერთი და იმავე დროს

Universal
 • 5) აურაცხავ არსებით სახელებთან მიუთითებს ულუფაზე, რაიმეს ერთეულზე

Universal
 • two coffees and a tea - ორი ფინჯანი ყავა და ერთი ჩაი

Universal
 • 6) ყოველი

Universal
 • A dog has four legs - (ყოველ) ძაღლს აქვს ოთხი ფეხი

Universal
 • 7) ავტორის სახელის წინ აღნიშნავს ლიტრატურის ან ხელოვნების ნაწარმოებს

Universal
 • a Van Gogh - ვან გოგის სურათი

Universal
 • 8) ვინმე

Universal
 • a Mr Henry Green - ვინმე მისტერ ჰენრი გრინი

Universal
 • 9) საკუთარ სახლს აძლევს საზოგადო ხასიათს
 • 10) საკუთარ სახლს აძლევს ოჯახის საკუთრების მნიშვნელობას

Universal
 • She married an Evans - ის გაყვა ცოლად ერთ-ერთს ევანსებიდან

Universal
 • 11) many-სთან ერთად ბრუნვებში აწარმოებს მრავლობით რივცხვს

Universal
 • many a man - ბევრი ადამიანი
 • many a book - ბევრი წიგნი

Universal
 • Gram:
 • an

Universal
 • IV {შემოკლ} afternoon
 • შუადღის შემდეგ, შუადღეობით;
 • სადილობის შემდგომი დრო;
 • დღისით

Universal
 • V {შემოკლ} age
 • ასაკი

Universal
 • VI {შემოკლ} acre
 • აკრი ( 4047კვმ).

Universal
 • აკკუმულიატორი.

Universal
 • abbreviated form of the verb to be ეს წიგნია (ეს არის წიგნის ნაცვლად) - this is a book.

სინონიმები

 • adenine
 • adenosine monophosphate
 • adenylic acid
 • amp
 • ampere
 • angstrom
 • angstrom unit
 • antiophthalmic factor
 • axerophthol
 • deoxyadenosine monophosphate
 • group A
 • international ampere
 • type A
 • vitamin A