ონლაინ ლექსიკონი

Back

Ar


Law
  • 1) (Administrative Regulations)ადმინისტრაციული ნორმატიული აქტები;
  • 2)(Administration Report) ადმინისტრაციის ანგარიში;
  • 3)(Annual Report)წლიური ანგარიში.

Law
  • დაკავება

სინონიმები

  • ar
  • are
  • argon
  • atomic number 18