ონლაინ ლექსიკონი

Back

be

გამოთქმა: /biː/

პრეფიქსი

Universal
 • გარ­შე­მო, ირ­გვლივ;

Universal
 • advance, deposit.

Universal
 • 1) verb (was, were, been)
 • ყოფ­ნა, არ­სე­ბო­ბა, ცხოვ­რე­ბა;
 • გრძნო­ბა;
 • ღირს, დაჯ­დო­მა (უჯ­დე­ბა);

Universal
 • I think, therefore I am - ვაზ­როვ­ნებ, მა­შა­სა­და­მე ვცოც­ხლობ;
 • how are you? - რო­გორ ხართ?, რო­გორ გრძნობთ თავს?
 • how much is it - რა ღირს ეს?

Universal
 • გამოიყენება მაერთებელ ზმნად

Universal
 • he is my brother - ის ჩე­მი ძმაა;
 • I am cold - ცი­ვა;
 • I am hungry - მშია;
 • it is bad weather today - დღეს ცუ­დი ამინ­დია;
 • it is all over - ყვე­ლა­ფე­რი გა­თავ­და;
 • here he is - აი ისიც;

Universal
 • გა­მო­ი­ყე­ნე­ბა დამ­ხმა­რე ზმნად ზმნის ვნე­ბი­თი გვა­რი­სა და რთულ დრო­თა სა­წარ­მო­ებ­ლად;

Universal
 • the lesson was explained by the teacher - გაკ­ვე­თი­ლი ახ­სნი­ლია მას­წავ­ლებ­ლის მი­ერ;
 • the train is gone - მა­ტა­რე­ბე­ლი წა­ვი­და;
 • he is swimming - ის ცუ­რავს;

Universal
 • ზმნა to go-ს აწ­მყო მიმ­ღე­ო­ბას­თან, თუ მას ინ­ფი­ნი­ტი­ვი მოს­დევს, ის უახ­ლო­ეს მო­მა­ვალ დროს გად­მოს­ცემს;

Universal
 • I am going to write to him a letter - ახ­ლა­ვე მივ­წერ მას წე­რილს;

Universal
 • ის გად­მოს­ცემს ვალ­დე­ბუ­ლე­ბას ინ­ფინ­ტივ­თან და­კავ­ში­რე­ბით;

Universal
 • I am to go on Monday - მე უნ­და გა­ვემ­გზავ­რო ორ­შა­ბათს;
 • I am to inform you - მე უნ­და შე­გატ­ყო­ბი­ნოთ თქვენ;
 • to be abroad - გავ­რცე­ლე­ბა (ვრცელ­დე­ბა) ხმე­ბი­სა;
 • to be away - არ ყოფ­ნა, გამ­გზავ­რე­ბა;
 • to be back - დაბ­რუ­ნე­ბა (დაბ­რუნ­დე­ბა);
 • to be down - ავად ყოფ­ნა;
 • to be in - სა­მუ­შა­ო­ზე მოს­ვლა, გე­მის, მა­ტა­რებ­ლის მოს­ვლა, შინ მოს­ვლა, სე­ზო­ნის დად­გო­მა, ხი­ლის მოს­ვლა (დამ­წი­ფე­ბა), ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის სა­თა­ვე­ში ჩად­გო­მა;
 • to be in for - პერ­სპექ­ტი­ვა­ში (მო­მა­ვალ­ში) ქო­ნა;
 • to be off - წას­ვლა, გამ­გზავ­რე­ბა;
 • to be on - არ­ჩევ­ნე­ბის ჩა­ტა­რე­ბა, ომის გა­თა­ვე­ბა,ად­გმა, ფეხ­ზე დგო­მა, ფა­სის მო­მა­ტე­ბა, მოხ­დო­მა;
 • something is up - რა­ღაც მოხ­და;
 • what's up- რა მოხ­დარა­შია საქ­მე?
 • to let be - თავის და­ნე­ბე­ბა;
 • were it not - ეს რომ არა;
 • as it were - რომ, თით­ქოს, ასე ვთქვათ;

Universal
 • besiege - {სამხ} გარ­შე­მორ­ტყმა, გარ­შე­მოხ­ვე­ვა.

სინონიმები