ონლაინ ლექსიკონი

Back

group discussion


ნათარგმნია group discussion სინონიმები

Marketing
  • ჯგუფური განსჯა (მარკეტინგული კვლევის მეთოდიკა, რომლის მიხედვით საკვლევ ჯგუფში წარმოდგენილია 6-8 ერთმანეთისათვის უცნობი ადამიანები და ისინი მზად არიან ინტერვიუსათვის)

სინონიმები