ონლაინ ლექსიკონი

Back

bill

გამოთქმა: /bɪl/

ზმნა

Universal
 • პლა­კა­ტე­ბის, აფი­შე­ბის გაკ­ვრა;
 • აფი­შე­ბით გა­მოც­ხა­დე­ბა;
 • {ამერ} და­პი­რე­ბა, შე­პი­რე­ბა.

ზმნა

Universal
 • მი­ა­ლერ­სე­ბა, მო­ფე­რე­ბა (to bill and coo).

არსებითი სახელი

Universal
 • ან­გა­რი­ში;
 • თა­მა­სუ­ქი (bill of exchange);
 • {ამერ} ბან­კნო­ტი, ბან­კის ბი­ლე­თი;
 • სია;
 • დო­კუ­მენ­ტი;
 • სა­ბუ­თი;
 • პლა­კა­ტი, აფი­შა, პროგ­რა­მა (წარ­მოდ­გე­ნი­სა, კონ­ცერ­ტი­სა);

არსებითი სახელი

Universal
 • კა­ნონ­პრო­ექ­ტი, ბი­ლი;
 • {იურ} სარ­ჩე­ლი;

არსებითი სახელი

Universal
 • ნის­კარ­ტი;
 • ვიწ­რო კონ­ცხი;
 • ღუ­ზის ცხვი­რი;

არსებითი სახელი

Universal
 • {მოძვ} აფ­თი;
 • ბა­ღის მაკ­რა­ტე­ლი, სე­კა­ტო­რი, სას­ხლა­ვი.

Universal
 • to foot the bill - ხარ­ჯე­ბის გა­წე­ვა, და­ხარ­ჯვა;
 • a five dollar bill - ხუთ­დო­ლა­რი­ა­ნი ქა­ღალ­დის ფუ­ლი;
 • bill of fare - მე­ნიუ (კერ­ძე­ბის სია);
 • bill of lading - ზედ­ნა­დე­ბი, ტვირ­თბა­რა­თი;
 • bill of parcels - ფაქ­ტუ­რა;
 • bill of health - სა­კა­რან­ტი­ნო მოწ­მო­ბა;
 • bill of sale - სა­გი­რავ­ნო ფურ­ცე­ლი;
 • to fill the bill - {ამერ} ყვე­ლა მოთ­ხოვ­ნის შეს­რუ­ლე­ბა, ყვე­ლაფ­რის გა­კე­თე­ბა, რაც სა­ჭი­როა, და­ნიშ­ნუ­ლე­ბის შე­სა­ბა­მი­სო­ბა (შე­ე­სა­ბა­მე­ბა);

Universal
 • to pass the bill - კა­ნონ­პრო­ექ­ტის მი­ღე­ბა;
 • to throw out the bill - კა­ნონ­პრო­ექ­ტის უარ­ყო­ფა;
 • to find a true bill - საქ­მის სა­სა­მარ­თლო­ში გა­და­ცე­მა;
 • to ignore the bill - საქმის შეწ­ყვე­ტა.

Economics
 • 1. 1) ანგარიში, 2) სია, 3) ხარჯები, 4) ღირებულება, 5) თამასუქი, ტრატა, 6) ბანკნოტა, 7) კანონპროექტი, ბილი, 8) სავალო ვალდებულება, 9) სარეკლამო განცხადება აფიშაში, 10) მოწმობა;
 • 2. 1) ანგარიშის გამოწერა, 2) ზედნადების გამოწერა, 3) აფიშებში განცხადება.

Law
 • 1) სარჩელი, სასარჩელო განცხადება;
 • 2) სასამართლო ბრძანება;
 • 3) პეტიცია, თხოვნა, განცხადება;
 • 4) კანონპროექტი, კანონი, პარლამენტის აქტი, საკანონმდებლო აქტი;
 • 5) სია;
 • 6) თამასუქი, ვალდებულება;
 • 7) ანგარიში, ინვოისი.

Marketing
 • 1) განცხადება (რეკლამირება) აფიშებში (პროგრამებში);
 • 2) რამის ან ვინმეს აღწერა რეკლამის მიზნით განსაზღვრული გზით.

სინონიმები