ონლაინ ლექსიკონი

Back

do

გამოთქმა: /duː/

განმარტებულია do სიტყვის თარგმნა ფლექსია

Universal
 • შედღვებილი მაწვნისაგან კარაქის მოხდის შემდეგ დარჩენილი მომჟავო სითხე.
 • დოს შეჭამანდი (დოშეჭამანდი) დოსგან დამზადებული შეჭამანდი,
 • მოდუღებულ დოს ფქვილს მოუკიდებენ და ერბოთი, კვერცხითა და ხახვით შეამზადებენ (ან კიდევ მწვანილით, უმთავრესად კამით, შეანელებენ); ზაფხულში გრილია და ნოყიერი.
 • დოს პერანგი დოში ამოვლებული პერანგი (ან ზეწარი), რომელშიც ახვევდნენ ავადმყოფს, ჩვეულებრივ, სიცხის გამოსანელებლად.

არსებითი სახელი

Universal
 • 1British informal a party or other social event:the soccer club Christmas do
 • 2 (also 'do) informal, chiefly North Americanshort for hairdo.a bowl-shaped do of perfect silky hair
 • 3 archaic, informal a swindle or hoax.

ზმნა

Universal
 • 1 [with object] perform (an action, the precise nature of which is often unspecified):something must be done about the city’s traffic she knew what she was doing what can I do for you? Brian was looking at the girl, and had been doing so for most of the hearing
 • perform (a particular task):Dad always did the washing up on Sundays
 • work on (something) to bring it to completion or to a required state:it takes them longer to do their hair than me she’s the secretary and does the publicity
 • [no object] British informal do the cleaning for a person or household:Florrie usually did for the Shermans in the mornings
 • make or have available and provide:many hotels don’t do single rooms at all [with two objects]:he decided to do her a pastel sketch of himself
 • solve; work out:Joe was doing sums aloud
 • cook (food) to completion or to a specified degree:if a knife inserted into the centre comes out clean, then your pie is done
 • (often in questions) work at for a living:what does she do?
 • learn or study; take as one’s subject:I’m doing English, German, and History
 • produce or give a performance of (a particular play, opera, etc.):the Royal Shakespeare Company are doing Macbeth next month
 • informal imitate (a particular person) in order to entertain people:he not only does Schwarzenegger and Groucho, he becomes them
 • informal take (a narcotic drug):he doesn’t smoke, drink, or do drugs
 • attend to (someone):the barber said he’d do me next
 • vulgar slang have sexual intercourse with.
 • (do it) informal have sexual intercourse: I only ever did it in the missionary position
 • (do it) informal urinate or defecate.
 • 2 [with object] achieve or complete, in particular:
 • travel (a specified distance):one car I looked at had done 112,000 miles
 • travel at (a specified speed):I was speeding, doing seventy-five
 • make (a particular journey):last time I did Oxford-York return by train it was £50
 • informal visit as a tourist, especially in a superficial or hurried way:the Americans are allotted only a day to do the Yorkshire Moors
 • spend (a specified period of time) in prison or in a particular occupation:he did five years for manslaughter Peter has done thirteen years in the RAF
 • [no object] informal finish:you must sit there and wait till I’ve done [with present participle]:we’ve done arguing
 • (be done) be over:the special formula continues to beautify your tan when the day is done
 • (be/have done with) British give up concern for; have finished with:I should sell the place and be done with it Steve was not done with her
 • 3 [no object, with adverbial] act or behave in a specified way:they are free to do as they please you did well to bring her back
 • make progress or perform in a specified way; get on or fare:when a team is doing badly, it’s not easy for a new player to settle in Mrs Walters, how’re you doing?
 • [with object and complement] have a specified effect on:the walk will do me good
 • [with object] result in:the years of stagnation did a lot of harm to the younger generation
 • 4 [no object] be suitable or acceptable:if he’s anything like you, he’ll do [with object]:a couple of quid’ll do me
 • suffice or be usable:a strip of white cotton about 20 yards long did for a fence
 • 5 [with object] informal beat up or kill:one day I’ll do him
 • (be done) be ruined:once you falter, you’re done
 • rob (a place):this would be an easy place to do and there was plenty of money lying around
 • British informal swindle:a thousand pounds for one set of photos—Jacqui had been done
 • 6 [with object] (usually be/get done for) British informal prosecute or convict:we got done for conspiracy to cause GBH

ზმნა

Universal
 • 1used before a verb (except be, can, may, ought, shall, will) in questions and negative statements:do you have any pets? did he see me? I don’t smoke it does not matter
 • used to make tag questions:you write poetry, don’t you? I never seem to say the right thing, do I?
 • used in negative commands:don’t be silly do not forget
 • 2used to refer back to a verb already mentioned:he looks better than he did before you wanted to enjoy yourself, and you did as they get smarter, so do the crooks
 • 3used to give emphasis to a positive verb:I do want to act on this he did look tired
 • used in positive commands to give polite encouragement:do tell me! do sit down
 • 4used with inversion of a subject and verb when an adverbial phrase begins a clause for emphasis:only rarely did they succumb not only did the play close, the theatre closed

be nothing to do with

be no business or concern of:it’s my decision—it’s nothing to do with you
be unconnected with:he says his departure is nothing to do with the resignation calls

be to do with

be concerned or connected with:the problems are usually to do with family tension

do a ——

informal behave in a manner characteristic of (a specified person):he did a Garbo after his flop in the play

do battle

enter into a conflict: they are about to do battle with Canada’s retail food industry I was ready and eager to do battle

don't —— me

informal do not use the word —— to me:‘Don’t morning me. Where the hell’ve you been all night?’

do one

[in imperative] Northern English informal go away:look, just do one, will you!

do or die

persist, even if death is the result: a grim determination to do or die
used to describe a critical situation where one’s actions may result in victory or defeat:the 72nd hole was do or die

dos and don'ts

rules of behaviour:I have no knowledge of the political dos and don’ts

do well for oneself

become successful or wealthy: her friend had done well for herself since she’d moved to London

do well out of

make a profit out of; benefit from:they’re doing well out of scrap metal

have (got) —— to do with

be connected with (someone or something) to the extent specified:John’s got nothing to do with that terrible murder
(have nothing to do with) have no contact or dealings with:Billy and his father have had nothing to do with each other for nearly twenty years

it isn't done

British used to express the opinion that a particular thing contravenes custom or propriety:in such a society it is not done to admit to taking religion seriously

it won't do

British used to express the opinion that a particular person’s behaviour is unsatisfactory and cannot be allowed to continue:Can’t have that kind of talk—I’ve told you before, it won’t do

no you don't!

informal used to indicate that one intends to prevent someone from doing what they were about to do:Sharon went to get in the taxi. ‘Oh no you do’n’t, said Steve

that does it!

informal used to indicate that one will not tolerate a particular thing any longer:That does it! Let’s go!

that's done it!

informal used to express dismay or anger when something has gone wrong.

do away with

informal
put an end to; remove:the desire to do away with racism
kill:he didn’t have the courage to do away with her

do by

dated treat or deal with in a specified way:do as you would be done by she did well by them

do someone/thing down

British informal
get the better of someone, typically in an underhand way: if you’re a manager trying to do down a colleague, the best way to do it is to flood them with data
criticize someone or something:they’re always moaning and doing British industry down

do for

informal defeat, ruin, or kill:without that contract we’re done for it was the cold that did for him in the end

do something (or nothing) for

informal enhance (or detract from) the appearance or quality of:whatever the new forum does for industry, it certainly does something for the Minister that scarf does nothing for you

do someone in

informal
kill someone: oh my God, she’s done him in
(be done in) informal be tired out:there was 1 minute 4 seconds to play and the Lions were done in

do something in

informal injure something:I did my back in a few years ago

do someone out of

informal deprive someone of (something) in an underhand or unfair way: she was always chasing him about money, as if he was trying to do her out of her share

do something out

British informal decorate or furnish a room or building in a particular style, colour, or material:the basement is done out in limed oak

do someone over

British informal beat someone up: let’s do them over and dump them somewhere

do something over

 • 1British informal ransack a place, especially while searching for something worth stealing: Jacqui’s flat had been done over—the evidence was all too clear
 • 2 informal decorate or furnish a room or building: a two-room flat done over by a local designer
 • 3North American informal repeat something:to absorb the lesson, I had to do it over and over

do up

be able to be fastened:a shirt so tight that not all of the buttons did up

do someone up

dress someone up, especially in an elaborate or impressive way:Agnes was all done up in a slinky black number

do something up

 • 1fasten something:she drew on her coat and did up the buttons
 • arrange one’s hair in a particular way, especially so as to be pulled back from one’s face or shoulders:her dark hair was done up in a pony tail
 • wrap something up:unwieldy packs all done up with string
 • 2British informal renovate or redecorate a room or building:Mrs Hamilton did the place up for letting

do with

[with modal] would find useful or would like to have or do:I could do with a cup of coffee
(can't/won't be doing with) British be unwilling to tolerate or be bothered with:she couldn’t be doing with meals for one

do without

[with modal] manage without:she could do without food for a day
informal would prefer not to have:I can do without your carping first thing in the morning