ონლაინ ლექსიკონი

Back

ride

გამოთქმა: /rʌɪd/

განმარტებულია ride სიტყვის თარგმნა ფლექსია

Universal
 • თავსაბურავი, პირსაბურავი ქალისა, – პირბადე.
 • მაჰმადიან მამაკაცთა თავსაბურავი, – დოლბანდი, ჩალმა.
 • რიდეს ახდის (რასმე)
 • დაფარულს გამოამჟღავნებს.

არსებითი სახელი

Universal
 • 1a journey made on a horse, bicycle, or motorcycle, or in a vehicle:I took them for a ride in the van figurativeinvestors have had a bumpy ride
 • North American a person giving someone a lift in a vehicle:their ride into town had dropped them off near the bridge
 • US informal a motor vehicle.
 • the quality of comfort or smoothness offered by a vehicle while it is being driven:the ride is comfortable, though there is a slight roll when cornering
 • a path, typically one through woods, for horse riding.
 • Canadian a demonstration of horse riding as an entertainment.
 • 2a roller coaster, roundabout, or other amusement ridden at a fair or amusement park.
 • 3 vulgar slang an act of sexual intercourse.
 • a sexual partner of a specified ability.
 • 4 (also ride cymbal) a cymbal used for keeping up a continuous rhythm.

ზმნა

Universal
 • 1sit on and control the movement of (an animal, typically a horse):Jane and Rory were riding their ponies [no object]:I haven’t ridden much since the accident
 • [no object, with adverbial] travel on a horse or other animal:we rode on horseback some of the officers were riding back
 • sit on and control (a bicycle or motorcycle):he rode a Harley Davidson across the United States
 • [no object] (ride in/on) travel in or on (a vehicle) as a passenger:I started riding on the buses
 • chiefly North American travel in (a vehicle or lift):she rides the bus across 42nd Street
 • go through or over (an area) on a horse, bicycle, etc.:ride the full length of the Ridgeway
 • compete in (a race) on a horse, bicycle, or motorcycle:I rode a good race
 • [no object, with adverbial or complement] (of a vehicle, animal, racetrack, etc.) be of a particular character for riding on or in:the Metro rode as well as some cars of twice the price
 • informal transport (someone) in a vehicle: the taxi driver who rode Kale into the airport not long ago
 • South African transport (goods):neighbours rode loads of prickly pear to feed their animals
 • 2be carried or supported by (something moving with great momentum):a stream of young surfers fighting the elements to ride the waves figurativethe fund rode the growth boom in the 1980s
 • [no object] move so as to project or overlap:when two lithospheric plates collide, one tends to ride over the other
 • [no object] (of a vessel) sail or float:a large cedar barque rode at anchor figurativethe moon was riding high in the sky
 • 3 (be ridden) be full of or dominated by:you must not think him ridden with angst (as adjective, in combination -ridden)the crime-ridden streets
 • 4yield to (a blow) so as to reduce its impact:Harrison drew back his jaw as if riding the blow
 • 5 vulgar slang have sexual intercourse with.
 • 6North American annoy, pester, or tease:if you don’t give all the kids a chance to play, the parents ride you

be riding for a fall

see fall.

for the ride

used to convey that someone is participating in activity for pleasure or as an observer only:she’s obviously just along for the ride

let something ride

take no immediate action over something: as far as I can find out, the police have let it ride for the moment

ride the clutch

partially depress the clutch pedal of a vehicle while driving.

ride herd on

North American keep watch over:a man to ride herd on this frenetically paced enterprise

ride high

be successful:the economy will be riding high on the top of the next boom

ride the pine (or bench)

North American informal (of an athlete) sit on the sidelines rather than participate in a game or event: what really bugged him was riding the pine

ride the rods (or rails)

Canadian informal ride on a freight train surreptitiously without paying.

ride roughshod over

carry out one’s own plans or wishes with arrogant disregard for (someone or something):he rode roughshod over everyone else’s opinions

—— rides again

used to indicate that someone or something has reappeared unexpectedly and with new vigour.

ride shotgun

chiefly North American
travel as a guard next to the driver of a vehicle.
ride in the passenger seat of a vehicle: my early experiences riding shotgun in the funeral parlour’s ambulance
act as a protector:we are to have armed guards riding shotgun on domestic aeroplanes

ride to hounds

chiefly British go fox-hunting on horseback.

a rough (or easy) ride

a difficult (or easy) time doing something:the prime minister was given a rough ride by left-wing MPs yesterday rebel shareholders are expected to give officials a rough ride

take someone for a ride

informal deceive or cheat someone: it’s not pleasant to find out you’ve been taken for a ride by someone you trusted

ride someone down

trample or overtake someone while on horseback: a girl had to go to hospital after being ridden down

ride on

depend on:there is a great deal of money riding on the results of these studies

ride something out

come safely through a dangerous or difficult situation:the fleet had ridden out the storm

ride up

(of a garment) gradually work or move upwards out of its proper position: her skirt had ridden up

rideable

(also ridable) adjective