ონლაინ ლექსიკონი

Back

close up


ნათარგმნია close up სინონიმები ანტონიმები

Marketing
  • დახურვა, ლიკვიდაცია (რაიმე საწარმოს, ორგანიზაციის საქმიანობის შეწყვეტა)

სინონიმები

ანტონიმები

  • open up