ონლაინ ლექსიკონი

Back

indent


ზმნა

Universal
  • დაკბილვა, ამოჭრა, დაბეჭდვა, დაკენჭნა, მოკოდვა;
  • აბზაცის გაკეტება, კიდეკანის გაკეთება;
  • რეკვიზიციის მოხდენა, ჩამორთმევა;
  • ორდერის წარდგენა, მოთხოვნა.

არსებითი სახელი

Universal
  • კბილი (ხერხისა), ამონაჭერი, ამოჭრილი;
  • {პოლიგრ} აბზაცი;
  • დაღი, ნიშანი;
  • წერილობითი მოთხოვნილება, განაცხადი, შეკვეთა, დაკვეთა;

Economics
  • ორდერი (შეკვეთა საქონელზე შეთანხმების პირობების აღწერით)

Marketing
  • 1. 1)ინდენტი, შეკვეთა (საქონლის შესაძენად განსაკუთრებით შეკვეთა განთავსებული იმპორტიორის მიერ უცხოელ მომწოდებელთან): ორდერი, მოთხოვნა, 2) ჭრილი, ამონაჭერი, 3) აბზაცი (ტექსტში), 4) ინდენტი (დოკუმენტი შედგენილი ორ ან მეტ ეგზემპლიარად), 5) მოთხოვნა (სერტიფი

სინონიმები