ონლაინ ლექსიკონი

Back

opinion poll


Marketing
  • საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვა , შესწავლა (გამოკვლევა) საზოგდოების აზრის (მოსახლეობის გამოკითხვა(როგორც წესი ამორჩევითი), მიმართული ინფორმაციის მიღებაზე მოსახლეობის სახვადასხვა კატეგორიის პრობლემებთან მიმართებაში)

სინონიმები