ონლაინ ლექსიკონი

Back

record


ზმნა

Universal
 • ჩაწერა, რეგისტრაციაში გატარება, რეგისტრირება;
 • სიაში, ოქმში შეტანა;
 • ოქმის შედგენა;
 • ფირფიტაზე ჩაწერა, ფირზე ჩაწერა.

არსებითი სახელი

Universal
 • ჩაწერა;
 • ჩანაწერი;
 • ოქმი;
 • ანგარიში;
 • ოქმში შეტანილი;
 • მემუარები, ჩანაწერები;
 • მატიანე;
 • მონაცემები, ცნობები;
 • რეკორდი;
 • წარსულის ძეგლი, მოწყობა;
 • გრამაფონის ფირფიტა;
 • ფირფიტაზე ჩანაწერი;

ზედსართავი

Universal
 • სარეკორდო, რეკორდის, რეკორდული;

Universal
 • on record - ჩაწერილი, რეგისტრირებული;
 • off the record - არაოფიციალურად, არაოფიციალური;
 • personnel record - პირდაპირი შემადგენლობის სია;
 • voting records - ხმის მიცემის შედეგი;
 • good (bad) record - კარგი (ცუდი) რეპუტაცია, სახელი;
 • record of service, service record - ნამსახურობის ნუსხა;
 • to beat (to break, to cut) the record - რეკორდის დამყარება;
 • long-playing record - ხანგრძლივი ფირფიტა;

Economics
 • 1. 1) ჩანაწერი, პროტოკოლი, აღრიცხვა, 2) ოფიციალური დოკუმენტი, 3) მონაცემები, ფაქტები, 4) გამოხმაურება, დახასიათება, 5) არქივი;
 • 2. 1) ჩაწერა, დარეგისტრირება, პროტოკოლში შეტანა, 2) სიაში შეტანა.

Law
 • 1) ჩანაწერი | ჩაწერა;
 • არქივი;
 • 2) პროტოკოლი;
 • დოსიე, საქმე | პროტოკოლირება;
 • 3) დოკუმენტი ( გაფორმებული ხელმძღვანელი პირის მიერ და გამოყენებული მტკიცებულებად მასში დაფიქსირებული სამართლებრივი აქტის, შეთანხმების, სამართლის მტკიცებულებად გამოყენ

სინონიმები

ანტონიმები