ონლაინ ლექსიკონი

Back

break

გამოთქმა: /breɪk/

არსებითი სახელი

Universal
 • გახ­ვრე­ტა, გარ­ღვე­ვა;
 • იმე­დის ნა­პერ­წკა­ლი;
 • ნახ­ვრე­ტი, შე­ნან­გრე­ვი, დად­გო­მა, მოს­ვლა;

Universal
 • break of day - გან­თი­ა­დი, აი­სი, ალი­ო­ნი, გა­რიჟ­რა­ჟი;

Universal
 • გარ­და­ტე­ხა, ცვლი­ლე­ბა (ამინ­დი­სა, გან­წყო­ბი­ლე­ბი­სა);
 • {სალ} შემ­თხვე­ვა, შე­საძ­ლებ­ლო­ბა;
 • ინ­ტერ­ვა­ლი, შუ­ა­ლე­დი, შეს­ვე­ნე­ბა;
 • {სასკ} დას­ვე­ნე­ბა;
 • {ამერ} {პო­ლიტ} გა­თიშ­ვა, გან­ხეთ­ქი­ლე­ბის ჩა­მო­ვარ­დნა;
 • {ამერ} წაც­დო­მა, წაც­დე­ნა, შეც­დო­მა;
 • {ამერ} ფა­სე­ბის და­ცე­მა;

Universal
 • to get a break - მო­უ­ლოდ­ნე­ლად წარ­მა­ტე­ბის მო­პო­ვე­ბა;
 • to give somebody a break - ვინ­მე­სათ­ვის შე­საძ­ლებ­ლო­ბის მი­ცე­მა (შეც­დო­მის გა­მო­სას­წო­რებ­ლად);
 • to make a bad break - მცდა­რი ნა­ბი­ჯის გა­დად­გმა, შეც­დო­მის დაშ­ვე­ბა;

Universal

  Universal
  • 2) verb (broke, broken)
  • ტყდო­მა, მსხვრე­ვა, მტვრე­ვა;
  • გატ­ყდო­მა, დამ­ტვრე­ვა, დამ­სხვრე­ვა, და­ლეწ­ვა;
  • და­ხე­ვა, დაგ­ლე­ჯა, დაფ­ლე­თა, დაფ­ხრე­წა;
  • ნგრე­ვა, დან­გრე­ვა;
  • გა­ტე­ხა;
  • გადა­წყვე­ტა (ურ­თი­ერ­თო­ბი­სა with);
  • გაბ­ნე­ვა, გა­თე­ნე­ბა;
  • დარ­ღვე­ვა (კა­ნო­ნი­სა, პი­რო­ბი­სა);
  • შეწ­ყვე­ტა (ძი­ლი­სა, მგზავ­რო­ბი­სა);
  • და­ხურ­და­ვე­ბა (ფუ­ლი­სა);
  • მო­ტე­ხა, შერ­ყე­ვა, და­სუს­ტე­ბა;
  • წვრთნა, გა­ვარ­ჯი­შე­ბა, აღ­ზრდა;
  • თა­ვის დაღ­წე­ვა;
  • გა­დაჩ­ვე­ვა (of);
  • ყა­მი­რის მოხ­ვნა;
  • რე­კორ­დის დამ­ყა­რე­ბა;
  • გა­კოტ­რე­ბა;
  • ღრუბ­ლე­ბის გა­ფან­ტვა;
  • გა­მო­ყო­ფა, ჩა­მო­შო­რე­ბა;
  • თა­ვის ვერ შე­კა­ვე­ბა;
  • ძა­ლით შე­მო­ვარ­დნა;
  • სა­უბ­რის შეწ­ყვე­ტა;
  • თავს დატ­ყდო­მა;
  • შეწ­ყვე­ტა;
  • დაშ­ლა (კრე­ბი­სა);
  • არ­და­დე­გებ­ზე და­ხურ­ვა;
  • ამინ­დის შეც­ვლა;

  Universal
  • the day breaks - თენ­დე­ბა;
  • to break away - თა­ვის დაღ­წე­ვა (ცი­ხი­დან);
  • to break down - დამ­ტვრე­ვა, დამ­სხვრე­ვა;
  • to break forth - თავს დატ­ყდო­მა;
  • to break forth info tears - ატი­რე­ბა, ტი­რი­ლის დაწ­ყე­ვა;
  • to break in - ცხე­ნის გა­ხედ­ნა;
  • to break into - ძა­ლით შე­მო­ვარ­დნა;
  • to break off - მო­ტე­ხა, მომ­ტვრე­ვა;
  • to break out - გა­მომ­ტვრე­ვა, გა­მონ­გრე­ვა;
  • to break through - გარ­ღვე­ვა;
  • to break up - დამ­ტვრე­ვა.

  Law
  • 1) დარღვევა (არს. სახელი და ზმნა) (უფლების, კანონის, ხელშეკრულების, მოვალეობის და ა.შ.), 2) გაწყვეტა (არს. სახელი და ზმნა) (ურთიერთობების), 3) გატეხა;
  • 4) გაქცევა (საპატიმროდან)

  Marketing
  • 1) პაუზა, შესვენება (დაგეგმილი შეჩერება ტელე-ან რადიოპროგრამის სარეკლამო შეტყობინების გადაცემისთვის);
  • 2) გადატეხა (რაოდენობაზე საფეხურიანი ჩამოფასების დროს;
  • შესყიდვების მოცულობა, რომელიც მოქმედებს ფასის შეცვლაზე)

  სინონიმები

  ანტონიმები