ონლაინ ლექსიკონი

Back

default


ზმნა

Universal
 • ვალდებულების არ შესრულება;
 • სასამართლოში არ გამოცხადება;
 • დაუსწრებელი გასამართლება;
 • {სპორტ} შეჯიბრებიდან გამოსვლა.

არსებითი სახელი

Universal
 • ვალდებულების შეუსრულებლობა;
 • გამოუცხადებლობა (სასამართლოში);
 • უქონლობა;
 • არდასწრება;
 • {სპორტ} შეჯიბრებიდან გამოსვლა;

Universal
 • to go by default-სასამართლოში საქმის გარჩევა მოპასუხის დაუსწრებლად;
 • in default of-უქონლობის გამო, უქონლობით, არყოფნით;

Economics
 • 1. 1) გადაუხდელობა, ხელშეკრულების/მოვალეობების/ ვალდებულებების შეუსრულებლობა, 2) არარსებობა, არყოფნა;
 • 2. მოვალეობების, ვალდებულებების არშესრულება, გადახდის შეწყვეტა.

Law
 • 1) მოვალის გამოუსწორებლობა;
 • შეუსრულებლობა;
 • გადაუხდელობა/ ვალდებულების არშესრულება;
 • 2) საპროცესო ქმედებების დათქმულ ვადაში არშესრულება;
 • სასამართლოში არგამოცხადება (არს. სახელი და ზმნა);
 • 3) რამის არარსებობა;
 • უკმარისობა (სასამართლოში).

Marketing
 • 1) ვალდებულებების შეუსრულებლობა (მაგ. კონტრაქტის მიხედვით);
 • 2) ვალდებულების არ შესრულება (კონტრაქტით და ა.შ.)

სინონიმები

ანტონიმები