ონლაინ ლექსიკონი

Back

consult


ზმნა

Universal
  • რჩევის კითხვა, თათბირი (with);
  • საკონსულტაციოდ მიმართვა;
  • მოკითხვა, შეტყობა, შემოწმება (წიგნში, ლექსიკონში, სპეციალისტებთან);
  • ცქერა, ყურება (საათისათვის);
  • მხედველობაში მიღება, ანგარიშის გაწევა.

Law
  • 1) რჩევის კითხვა;
  • მოთათბირება;
  • 2) ნახვა , მოძებნა ( მაგ . ცნობარში ), 3) მხედველობაში მიღება , გათვალისწინება.

სინონიმები