ონლაინ ლექსიკონი

Back

appropriate


ზმნა

Universal
 • მითვისება, მისაკუთრება, შერჩენა;
 • განკუთვნება;
 • ასიგნება, ფულის გაღება.

ზედსართავი

Universal
 • ჩვეული, დამახასიათებელი;
 • შესაფერი, ხელსაყრელი, სათანადო;

Economics
 • 1. 1) შესაბამისი, 2) შესაფერისი, მართებული, 3) ჩვეული, დამახასიათებელი;
 • 2. 1) მითვისებული, 2) ასიგნაცია, 3) წინასწარ განკუთვნა, წინასწარ დანიშვნა, 4) გამოყოფა.

Law
 • 1) საკუთარი ქონებისა;
 • მითვისება;
 • კონფისკაციის მოხდენა;
 • 2) ასიგნება;
 • 3) წინასწარ განკუთვნა;
 • გამოყოფა;
 • მიკუთვნება ( გადასახადის ამა თუ იმ ვალის დასაფარად );
 • 4) სათანადო;
 • ჯეროვანი.

სინონიმები

ანტონიმები