ონლაინ ლექსიკონი

Back

tie-in


Economics
  • 1) გაყიდვა დანამატით, 2) გაყიდვა გარკვეული პირობებით.

Law
  • ხელშეკრულების პირობა, რომელიც კონტრაგენტის საქმიანობას ზღუდავს, შემზღუდავი შესწორება;
  • სალიცენზიო ხელშეკრულების პირობა, რომელიც ლიცენზიატს წარმოებისთვის აუცილებელი მოწყობილობებისა და მასალის ყიდვას მხოლოდ ლიცენზიარისგან ავალდებულებს

სინონიმები