ონლაინ ლექსიკონი

Back

body

გამოთქმა: /ˈbɒdi/

ზმნა

Universal
 • ფორ­მის მი­ცე­მა, გან­სა­ხი­ე­რე­ბა, ხორ­ცის შეს­ხმა.

არსებითი სახელი

Universal
 • ტა­ნი;
 • სხე­უ­ლი;

Universal
 • to keep body and soul together - არ­სე­ბო­ბის შე­ნარ­ჩუ­ნე­ბა;
 • he­a­venly body - ცის მნა­თო­ბი;

Universal
 • გვა­მი;
 • {სალ} ადა­მი­ა­ნი;

Universal
 • კორ­პუ­სი, მთა­ვა­რი ნა­წი­ლი;
 • ძა­რა (ავ­ტო­მო­ბი­ლი­სა);
 • ფი­უ­ზე­ლა­ჟი;
 • ხის ტა­ნი;
 • ადა­მი­ა­ნე­ბის ჯგუ­ფი, კორ­პო­რა­ცია;

Universal
 • body of electors, elective body - ამომ­რჩევ­ლე­ბი;
 • cor­po­ra­te body - კორ­პო­რა­ცი­უ­ლი ორ­გა­ნი­ზა­ცია;
 • dip­lo­ma­tic body - დიპ­ლო­მა­ტი­უ­რი კორ­პუ­სი;
 • legislative body - სა­კა­ნონ­მდებ­ლო ორ­გა­ნო;
 • in a body - მთე­ლი შე­მად­გენ­ლო­ბით;

Universal
 • მა­სა;
 • {სამხ} შე­ნა­ერ­თი, ნა­წი­ლი;

Universal
 • the main body - მთა­ვა­რი ძა­ლე­ბი;

Economics
 • 1) მთავარი, ძირითადი ნაწილი (რამის);
 • 2) ადამიანთა შემადგენლობა, ჯგუფი;
 • 3) ხელისუფლების ორგანო;
 • 4) საზოგადოება, ასოციაცია, ლიგა, კორპორაცია, ორგანიზაცია;
 • 5) უმრავლესობა;
 • 6) ერთობლიობა.

Law
 • 1. ორგანო;
 • ორგანიზაცია;
 • 2. ჯგუფი;
 • კოლეგია;
 • 3. მთავარი ნაწილი;
 • ძირითადი ნაწილი (დოკუმენტის);
 • 4. ერთობლიობა;
 • კომლექსი;
 • 5. ნეშტი (პოლიტიკური)

სინონიმები

ანტონიმები