ონლაინ ლექსიკონი

Back

contract


ზმნა

Universal
 • ხელშეკრულების, შეთანხმების დადება;
 • ვალდებულების აღება;
 • კავშირში შესვლა, დაქორწინება;
 • გაცნობა, დამეგობრება;
 • შეჩვევა;
 • ვალებში ჩავარდნა;
 • დაავადება.

ზმნა

Universal
 • შემოკლება, შეკვეცა, მოკუმშვა, მოკუნტვა;
 • დავიწროება, შევიწროება;

არსებითი სახელი

Universal
 • ხელშეკრულება, კონტრაქტი;
 • შეთანხმება;

ატრიბუტული

Universal
 • ხელშეკრულების, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული;
 • ნარდი, სანარდო, ნარდობრივი;

Universal
 • labour contract - შრომითი ხელშეკრულება;
 • to enter (to make) a contract with somebody - ხელშეკრულების დადება;
 • the contract will not stand - შეთანხმება ძალაში არ იქნება;

Universal
 • შუბლის შეკვრა.

Economics
 • შედარება

Law
 • 1) ხელშეკრულება, შეთანხმება,კონტრაქტი (ხელშეკრულების დაბოლოება);
 • 2) მიღება (მოვალეობების).

Marketing
 • 1. 1) ხელშეკრულება, შეთანხმება, კონტრაქტი ა) (სიტყვიერი ან წერილობითი შეთანხმება ორ ან მეტ მხარეს შორის, მიმართული დადგენაზე, შეცვლაზე ან სამოქალაქო უფლებების ან მოვალეობების შეჩერებაზე), ბ) (აშშ–ს ერთიანი სავაჭრო კოდექსის განსაზღვრების თანახმად: ყოვლისმო

სინონიმები

ანტონიმები