ონლაინ ლექსიკონი

Back

object


ზმნა

Universal
 • შეპასუხება, სიტყვის შებრუნება, შესიტყვება, შეკამათება, შედავება;
 • პროტესტის განცხადება, პროტესტის გამოცხადება (against, to);
 • ვერ ატანა.

არსებითი სახელი

Universal
 • საგანი, ობიექტი;
 • მიზანი, განზრახვა;

Universal
 • დამატება;
 • იხილეთ Clause elements
 • 1) დამატება ჩვეულებრივ აღნიშნავს იმ პირს ან საგანს, რომელიც ექვემდებარება მოქმედებას;
 • პასიურ კონსტრუქციაში დამატება ხდება ქვემდებარე (იხილეთ Passive)
 • 2) ჩვეულებრივ მტკიცებით წინადადებაში დამატება დგას შემასმენლის შემდეგ
 • 3)
 • ა) დამატება ჩვეულებრივ გამოისახება არსებითი სახელით (noun), ნაცვალსახელით ან სახელობითი ჯგუფით (მაგალითად, არსებითი სახელითა და მისი განმსაზღვრელი ზედსართავი სახელით);
 • დამატების როლის შემსრულებელი პირის ნაცვალსახელი გამოიყენება ობიექტური ფორმით (იხილეთ Personal pronouns)

Universal
 • Shella has lost a blue scarf - შელამ დაკარგა ცისფერი შარფი
 • I saw her yesterday - მე ის გუშინ დავინახე

Universal
 • ბ) დამატება შეიძლება გამოისახებოდეს დამატებითი წინადადებით (ასეთ დამატებას ეწოდება სახელობითი;
 • იხილეთ Nominal clause):

Universal
 • I don't suppose anyone is there at the moment - მე არ ვფიქრობ, რომ იქ ახლა ვინმე არის
 • Joe prefers staying home on weekend - გამოსასვლელ დღეებში ჯო ამჯობინებს სახლში დარჩენას

Universal
 • გ) დამატება შეიძლება გამოისახებოდეს რთული კონსტრუქციით, რომელიც შედგება სახელისა და არაფინიტური ბრუნვისაგან;
 • ასეთ კონსტრუქციას ეწოდება რთული დამატება (იხილეთ Complex object):

Universal
 • I heard them mentioning my name - მე გავიგონე, რომ მათ მოიხსენიეს ჩემი სახელი

Universal
 • 4) არსებობს ორი ტიპის დამატება:
 • ა) პირდაპირი (იხილეთ Direct object)
 • ბ) არაპირდაპირი (იხილეთ indirect object).

Universal
 • my object in coming here - ჩემი აქ ჩამოსვლის მიზანი;
 • {გრამ} დამატება;
 • direct (indirect) object - პირდაპირი (ირიბი) დამატება;
 • prepositional object - წინდებულია დამატება;
 • {სალ} სასაცილო გარეგნობის ადამიანი ან ნივთი;
 • what an object you are! რა საშინელი სახე გაქვთ!;

Economics
 • 1. 1) საგანი, 2) მიზანი, 3) ობიექტი piece of work;
 • 2. 2. უარყოფა წინააღმდეგობა.

Law
 • 1)საგანი,ნივთი,ობიექტი;
 • 2)მიზანი;
 • 3)შეპასუხება, სიტყვის შებრუნება,შეწინააღმდეგება.

სინონიმები

ანტონიმები