ონლაინ ლექსიკონი

Back

wait on


ნათარგმნია wait on სინონიმები

Universal
  • 1) (რისიმე) შედეგი
  • His whole future waits on the results of the examinations - მისი მომავალი მთლიანად დამოკიდებულია გამოცდების შედეგებზე
  • 2) {მოძვ} ვიზიტი, ვინმესთან გამოცხადება
  • Our representative will wait on you in the morning - ჩვენი წარმომადგენელი დილით თქვენთან შემოივლის.

სინონიმები